Jobb Patakért! - Sárospataki nemzeti hírportál ***
Jobb Patakért! - Sárospataki nemzeti hírportál *** "töretlen hittel ember és magyar"
Pécsvárady Botond emlékére
 
Sárospatak
 
Kisvasút
 
Hírek - események
 
Hörcsik Richárd
 
Sárospataki Polgári Kör
 
MDF
 
Nemzeti Fórum Egyesület
 
FIDESZ
 
Fidelitas
 
Sárospataki Konzervatív Kör
 
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
 
Európai Unió
 
Alkotmány
 
8kor Színház
 
Aktuális
Aktuális : Emlékezés március 15.-re

Emlékezés március 15.-re

Jobb Patakért  2005.03.12. 17:04

Ezen a napon az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Március 15.-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot. Március 15-e eszméjét a magyar történelemben a különböző politikai erők sokszor próbálták meghamisítani és aktuálpolitikai célokból kihasználni, mi több, kisajátítani. Akadtak azonban ellenpéldák is. Ilyen volt az 1956-os forradalom, amikor október 23-án a szabadságot és függetlenséget követelő fiatalok, a tömegek március 15-e eszméjét, a "márciusi ifjak" követeléseinek jó részét ismételték meg. A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1849-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe.

(képünkön a Batthyány-kormány látható)

Magyarország a XIX. század első felében már hosszú ideje a Habsburg birodalomhoz csatolt állam volt. Az 1820-30-as évekre nyilvánvalóvá vált, hogy amíg Magyarország nem rendelkezik tényleges önkormányzattal, addig nemzeti érdekeinek megfelelő politikát sem tud folytatni. A magyar nemesség legkiválóbbjai álltak élére a változásokért folyó küzdelmeknek. Elsőként az ország egyik leggazdagabb és legnevesebb arisztokrata családjából származó gróf Széchenyi István (1791-1860) fejtette ki könyveiben, röpirataiban programját, melyben az átalakulást angol mintára képzelte el. Arisztokrata társai többségétől különbözve, a nemesség felemelkedését felülről kezdeményezett reformok útján az egész nép jólétének emelésével együtt vélte megvalósíthatónak, a Habsburgokhoz fűződő viszony megváltoztatása nélkül.

A köznemesség törekvéseit egy fiatal, vagyontalan nemes, Kossuth Lajos (1802-1894) fogalmazta meg, aki 1841-től a Pesti Hírlap című újság szerkesztőjeként politikai vezércikkeivel hívta fel a figyelmet a társadalom és a gazdaság legégetőbb gondjaira. Kossuth továbbvitte a reformgondolatokat, a legfontosabb teendőnek a Habsburg birodalmon belüli gazdasági és politikai önállóságot, a jobbágyság korlátozás nélküli földtulajdon szerzését, és az önálló nemzeti ipar megteremtését tartotta.

A nemesi reformmozgalom elképzelései azonban jórészt megbuktak az abszolutista, tehát a teljes állami hatalmat kézben tartó bécsi udvar ellenállásán.

Mi történt 1848 március 15.-én?

Tavasszal, a Népek Tavaszán forrongott Európa, a nagyvárosokban - Palermo, Nápoly, Párizs, Prága, Bécs stb. - forradalmak törtek ki. A március 13-i bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15.-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.

A március 13-ai bécsi és a 15-i pesti forradalom hatására az udvar kénytelen volt az országgyűlés követeléseit elfogadni és ezekből törvényeket alkotni (áprilisi törvények). A törvények tartalmazták a "Tizenkét pont" legfontosabb követeléseit. Ezáltal a békés átalakulás végbement. Gróf Batthyány Lajos (1806-1849) vezetésével létrejött az első független, az országgyűlésnek felelős magyar kormány. A miniszterek - Deák Ferenc igazságügy-miniszter, Széchenyi István gróf közlekedés- és közmunkaügyi miniszter, Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Eötvös József báró vallás- és közoktatásügyi miniszter, Szemere Bertalan belügyminiszter, Klauzál Gábor ipari és kereskedelemügyi miniszter - mind a reformkori ellenzék vezéregyéniségei közül kerültek ki. A külügyek irányítását végző miniszter, Esterházy Pál herceg ugyan a konzervatívok közé tartozott, de tapasztalt, európai látókörű, elismert diplomata volt (sokáig a birodalom londoni nagykövete). Az első felelős magyar kormány összetétele Mészáros Lázár hadügyminiszterrel vált teljessé.

Az észak-olaszországi forradalmak legyőzése után a császári hatalom megkezdte a Magyarországnak tett engedmények visszavonását. A Habsburg-ház Magyarország ellen fordította a nem magyar nemzetiségeket. Jellasics horvát bán, császári egységekkel megerősített seregével 1848 szeptemberében betört az országba. A király feloszlatta az országgyűlést és lemondatta a Batthyány kormányt. Az országgyűlés azonban, a Kossuth vezette, Honvédelmi Bizottmányt bízta meg az ország irányításával és a honvédség megszervezésével. Jellasics támadását visszaverték.

1848 decemberében az osztrák császári és a magyar királyi trónra került 18 éves Ferenc József elhatározta a "rebellis magyarok" leverését. Az óriási túlerőben lévő császári hadsereg támadásba lendült és 1849 januárjában a fővárost is elfoglalta. A parlament és a kormány az ország keleti felébe menekült és Debrecenből szervezete az ellenállást. 1849 tavaszán a magyar honvédsereg ellentámadásba ment át, kiverte az országból a császári haderőt. Erdélyt a lengyel származású Jozef Bem (1794-1850) tábornok vezette csapatok tisztították meg a császári seregektől.

Miután Ferenc Józseffel nem sikerült megegyezni, a magyar országgyűlés 1849 áprilisában kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, és Kossuthot Magyarország kormányzójává választották. Ekkorra azonban óriási orosz hadsereg indult meg Magyarország eltiprására. A harapófogóba került magyar hadsereget a túlerő legyőzte és a magyarok 1849. augusztus 13-án Világosnál letették a fegyvert.

A szabadságharc leverését szörnyű megtorlás követte. Október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtábornokot, akik aradi vértanúként vonultak be a magyar történelembe. Pesten e napon agyonlőtték gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt.

A későbbi időkben 1848 március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot.

Sárospatak több ponton is kapcsolódik az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz. A híres pataki iskolában a diákság és a tantestület egy emberként állt a szabadság ügye mellé. Nemzetőrséget szerveztek, többen részt vettek a harcokban is. Az akkori események ismert és kevéssé ismert személyiségei közt több pataki kötődésűt is találunk, akik itt éltek, tanultak: Kossuth Lajos, pénzügyminiszter, majd kormányzó; Szemere Bertalan, Magyarország első belügyminisztere; Kazinczy Lajos, a szabadságharc tábornoka; Tompa Mihály, költő, 1848-49-ben tábori lelkész; Izsó Miklós, a magyar nemzeti szobrászat megteremtője, 1848-ban fejezte be Patakon a középiskolát, utána beállt katonának. Patay István ezredes, akinek emlékét egy márványtábla őrzi a volt Esze Tamás Általános Iskola falán.

A következő emberekre nem csak az előbbi megállapítás érvényes, hanem még az is, hogy a sárospataki református temetőben alusszák örök álmukat.
Kókai Kun Dániel, Görgey tábornok hadsegédje;
Emődy Dániel, a debreceni Kossuth-kormány lapjának, a Közlöny-nek a főszerkesztője. Egyébként Petőfi Sándor egyik legjobb barátja, és a kollégium professzora volt.
Vass Imre mérnök. Több véderőmű tervezője a szabadságharc alatt. Pl. Buda várának ostroma előtt is építtetett ilyet, amit ma is "Vass-sánc" néven emlegetnek a történészek. Ő volt az Aggteleki Cseppkőbarlang első feltérképezője.
Erdélyi János, 1848-49-ben Budapesten a Nemzeti Színház igazgatója. A kollégium diákja, majd professzora.
Zsindely István, a kollégium diákja, majd tanára. Izsó Miklóshoz hasonlóan 1848-ban ő is beállt katonának a középiskola befejezése után.
Pálkövy Antal, a kollégium tanára. 1849-ben őrnagyként szerelt le. Nála szállt meg Petőfi Sándor 1847. júliusában. 1848. októberében 162 fős csapat élén vonult be a hadseregbe Ebben a csapatban nem csak diákok, hanem pataki férfiak is voltak.
Csoma Mihály, a kollégium tanára. A szabadságharcban századosi rendfokozatot ért el. A vörössipkásnak készülő diákokat a kollégium udvarán gyakorlatoztatta.
Dr. Lengyel Endre iskolaorvos, aki a szabadságharc idején honvédorvosként dolgozott.
Kovács Ferenc és Zsiday József nem voltak különösebben ismert emberek, de mindketten a szabadságharc katonái voltak.

Ma is ismerjük a szabadságharcban részt vett 193 diák nevét, és elért rendfokozatát. Fejet hajtunk mindnyájuk emléke előtt. A Sárospataki Református Kollégium a szabadságharc leverése után is tovább vitte ezt a szellemet. Ennek bizonyságául idézzünk egy mondatot Pálffy Jánostól, aki abban az időben volt politikus:
"Most is ezen iskola az egyetlen az országban, mely meg nem adta magát az osztrák tanrendszerének. Ebben a főérdem Erdélyit illeti. . ."

(A sárospataki vonatkozású rész forrása id. Sipos István ny. gimnáziumi tanár egy évvel ezelőtti ünnepi beszéde.)

***

Mit kíván a Magyar Nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!

1. Kívánjuk a sajtószabadságát,cenzura eltörlését.
2. Felelös miniszteriumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyülést Pesten.
4. Törvény elötti egyenlöséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti örsereg.
6. Közös teherviselés, képviselet egyenlöség alapján.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tölünk.
11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio, vagy is Erdélynek Magyarországgali egyesítése.

11 hozzászólás
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
Idézet
2013.01.19. 01:43
Zoli

A mai köznyelv az élettapasztalattal rendelkező ember sajátjának tekinti.

Március idusa: Az idus szó a hónap közepét jelenti, a magyar nyelvben többnyire március 15-re használjuk.
Az idus szó jelentése: szétválaszt, kettéoszt.

Világzsákutca: Drábik János ( ő volt az itt leírtak előadója ) által írt könyv.
A fejezet jelentése: A tartalmi részek elkülönítése a szövegben a könnyebb kereshetőség és követhetőség értelmében.

Idézet
2013.01.19. 01:42
Zoli

Kelet-Közép-Európai Konföderáció: A nemzetiségi ambíciók és a Habsburg abszolutizmus harapófogójába került magyar forradalmárok egy része hajlott a nem magyar népek széles körű területi autonómiájának elfogadására, sőt számolt azzal is, hogy a történelmi Magyarország esetleg felbomlik.Teleki László párizsi nagykövet vetette fel a könfoderáció tervét, a lengyel Czartoryski herceg előtt: Kívánatosnak tartják, hogy a Monarchia szláv népei államjogi kapcsolatban maradjanak Magyarországgal. Magyarország nemzetiségei közül a horvátok, a szerbek és a románok teljes körű autonómiát kapnának, a magyar koronához csak föderatív szálakkal kapcsolódnának.A magyar kormány ezt a szorongatott helyzete ellenére sem írta alá.

Spekuláció: A tevékenység során sokszor meghamisítja a kereslet és kinálat természetszerü egymásra hatását és igy mesterséges, nem egyszer súlyos forgalmi válságokat idézve ezzel elő.
Például a spekulánsok megsortortolták Görögország államkötvényeit 2011 szeptemberében a spekulánsok shortolták, ( Arra fogad a tőzsdén, hogy egy adott értékpapírnak az értéke egy meghatározott értékre csökken.És amikor a csökkenés eléri a fogadásban szereplő alacsonyabb értéket, az értékpapírt vissza/megvásárolják.) így a görög államkötvények értéke lecsökkent, ezért magasabb kamatra lehetett őket megvenni.

Protekcionista: A külgazdaság hatásai ellen védekező gazdaságpolitika. Eszközei a védővámok, az importkvóták, adókedvezmények, az állami intervenció ( megelőző intézkedés ) az árupiacokon, a különféle, importot ( behozatal ) gátló kormányzati intézkedések, a belgazdaság termelőit védő dömpingellenes rendelkezések, a valutaárfolyamok.

Elitista: Az aktuális uralkodó réteg érdekeit előnyben részesíti a társadalom többi tagjával szemben.

Demokrácia: Lényege, hogy a közösség minden választójoggal rendelkező tagja részt vehet a közügyek eldöntésében, vagyis az önkormányzásban az adott térségben. A döntéshozatal módja lehet közvetlen és közvetett. Az érvényes döntést a többségi szavazatokkal vagy közös megegyezéssel hozzák az alapszabály ( alkotmány; statútum= önkormányzatok,régiók,egyházak  jogszabályai; charta= alkotmányhoz képest rövidebb nyilatkozat; szokásjog=tartós gyakorlat ) szerint.

Svájci minta: 32 éves koráig minden svájci férfi, tartalékos katona is egyben ( újonckiképzésük után is körülbelül 3-4 hetet szolgálnak a haderőben ). Otthonukban tartják egyenruhájukat, teljes felszerelésüket, fegyverüket. Fegyverükhöz ( egészen a közelmúltig ) járt 50 lőszer is egy lepecsételt fémdobozban.

Pesszimizmus: Az élethez való negatív, lemondó, küzdeni nem akaró hozzáállás.

Optimizmus: Az élethez való pozitív hozzállás, a pozitív vagy semleges dolgokat igyekszik kiemelni, a negatív dolgokat pedig igyekszik megjavítani, vagy csökkenteni annak hatását a gyakorlatban vagy párbeszédben.A kudarc kevésbé töri le és nem vagy kevésbé tántorítja el a céljaitól.

Fatalista: Az előre elrendelt sorsban hívő, abba belenyugvó ember.

Periféria: Külső rész vagy külső terület, amely általában kevesebb jelentőséggel bír.

Szívós: Képes ellenálni a vele szembe helyezkedő hatásoknak, nehezen megtörhető, és kitartó.

Bölcsesség: Időszámításunk előtt a 6. szászadban, a köznyelv szeint olyan személyek rendelkeztek vele akik valamiben jártasak voltak, pl. kocsihajtás, ácsmesterség ( fából épít szerkezeteket ).A mai köznyelv az élettapasztalattal rendelkező ember sajátjának

Idézet
2013.01.19. 01:40
Zoli

Infláció: Az árak emelkedését jelenti és a pénz vásárlóérték vesztését a többi valutával szemben.

Közművek: Víz, áram, gáz, telefon stb.

Közszolgáltatás: Sajtó, hulladékkezelés,Iskola, pénznyomtatás stb.

Szent korona tan: A IV.-V. században készült Szent koronán alapszik, amelyet az Országház kupolacsarnokában őriznek.A Szent korona mint jogi személy képviseli a magyar népet, és a magyar föld a Szent korona tulajdona.A Szent korona az ország uralkodója felett áll, aki a Szent koronától kapja a hatalmat.Szakrális ( felsőbb hatalom, isteni jelentést tartalmazó ) jelentőséggel bír.A magyar nép és a magyar föld a Szent korona teste.
A szent korona tan egy értékrendszert képvisel.A szent korona tan rendelkezik egy történelmi alkotmányal.Az alkotmány az alapvető magyar értékrendszert tartalmazza.A szent korona alkotmány kimondja, hogy a magyar nép szuverén, a szent korona tan alkotmánya és a benne foglalt Jog az állam felett áll, és tőle származik az állam hatalma.A kormányzati hatalmat csak ezzel az államok felett álló Jogoknak megfelelően, azokkal összhangban lehet gyakorolni.Ezek az állam felett álló, isteni eredetű, vagy természeti törvényekből fakadó jogok írják elő, hogy minden egyes embert egyenlőnek kell tekinteni, és egyenlő módon kell bánni vele.A magyar nép pedig csak a magyar földdel együtt magyar nép, a magyar föld nem ruházható át másra.

Harmónia: Több dolog összeilleszkedése esetén fennálló összhang.

Oligarchia: Kizsákmányolók kis csoportjának politikai és gazdasági uralma. Az oligarcha pedig egy olyan személy, aki a gazdasági erejéből származó túlhatalmat kizsákmányolásra használja fel, a közéleti személyiségeken keresztül.Például érdekképviselet útján ( lobbizás ), kampánytámogatás, korrumpálás által, stb.
Pénzoligarchia jelentése: A rendelkezésre álló pénz tömeggel nyomást gyakorol a társadalom különböző szintjein keresztül, azért hogy a neki kedvező módon haladjanak a gazdasági folyamatok.Például ha valaki felkeresi a cipőboltokat és elkezdi felvásárolni a cipőket hosszú időn keresztül, a gazdaság átáll a cipőgyártásra,megemelkednek a cipőárak,mivel hiány keletkezik cipőkből és a többi szakmában is hiány keletkezik, mert mindenki cipőt gyárt.Amikor véget ér a cipők felvásárlása, a gazdaság válságba kerül.

Regionális: Egy nagyobb egységen belül egy táj, terület, amely többnyire saját közigazgatással rendelkezik.

Dunai Konföderáció: a Duna-menti országok államszövetsége. Az eszme Kossuth Lajostól eredt. Kossuth már 1850-ban arra a gondolatra jutott, hogy, ha az osztrák birodalom és Törökország felbomlik s e birodalmak területén kisebb nemzeti államok fognak kialakulni, ezek magukban nem lennének elég életerősek és könnyen idegen hatalmak játékszereivé válnak. Szükségesnek tartotta ezért, hogy a dunamelléki államok: Magyarország Erdéllyel Horvátország, Szerbia és a két román fejedelemség államszövetséggé alakuljanak olyképpen, hogy ezek a tagállamok belügyeket önállóan igazgatnák, azonban területük védelmét, a külpolitikát, kereskedelem, vám és pénzügyeiket közösen intéznék, közös parlamenttel.
Konföderáció jelentése: Szuverén államok vagy közösségek olyan csoportja melyet egy szerződés hoz létre, de később gyakran közös alkotmányt fogad el. Általában valamilyen kritikus kérdés megoldására jön létre, mint honvédelem, külügy, külkereskedelem, közös fizetőeszköz, ami közös kormányzást kíván minden tag számára. Mai politikai értelemben csak független államok egy állandó, másokkal szembeni közös fellépésre szolgáló szövetsége.A nemzeti önrendelkezés mimdezek mellett megmarad.

Kelet-Közép-Európai Konföderáció: A nemzetiségi ambíciók

Idézet
2013.01.19. 01:39
Zoli

A multinacionális cégek nem, vagy nagyon kevés adót fizetnek és azt visszakapják valamilyen támogatás formájában.
Piac jelentése: gazdasági értelemben minden olyan – tényleges, vagy akár elvont  – helyet értünk, ahol egy vagy több jószág ( javak és áruk ) és (vagy) a pénz cseréje zajlik. A csere lebonyolításához eladókra és vevőkre, pontosabban a javak kínálatára és keresletére van szükség.A résztvevők száma sok ( eladók és vevők ), és hasonló kapacitással rendelkeznek.Nincs oligopólium ( kevés eladó piaci fölénnyel ) és monopólium ( egy eladó van ).

Monopolgazdaság: A multinacionális cégek által uralt, és felosztott gazdaság.A monopol gazdaságban nincsen piac, vagy csak rendkívűl szűk, amely nem számottevő.

Patriotizmus: Hazafiasság, a szülőföld iránt érzett pozitív érzelmek összessége, a haza szeretete és hajlandóság a szolgálatára.

Martin Luther King: Amerikai baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai aktivista, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége. Célja a fehérek és feketék között fennálló jogi egyenlőtlenség és a feketékkel szembeni faji megkülönböztetés megszüntetése volt.1929 és 1968 között élt.

Lincoln Emlékmű: Épület az Egyesült Államok fővárosának, Washingtonnak a National Mall parkjában, az amerikai törvényhozás székhelyéhez közel áll. Az Egyesült Államok 16. elnökének, Abraham Lincolnnak emlékére építették a 20. század elején.

Demokratikus: A közösség minden választójoggal rendelkező tagja részvételi joggal rendelkezik a közügyek eldöntésében, vagyis az önkormányzásban az adott térségben.A hatalmi ágak szét vannak választva ( bíróság, törvényhozás, adózás stb. külön működnek ).Alkotmány szerinti kormányzás van.

Viszonosság: Egy magatartás hasonló magatartással történő viszonzását jelenti.
Kölcsönös jogsegély nyújtása az államok közti (nemzetközi) érintkezésben, mely abban nyer kifejezést, hogy az egyik állam a másik állam hatóságától érkező megkeresést ( kézbesítés, végrehajtás, bűntettesek kiadatása stb. iránt ) államszerződés alapján vagy tényleges gyakorlattal feltétlenül avagy szerződésileg megállapított feltételekkel kölcsönösen teljesíti.

Uzsorás: Szerződés a polgári jogban a másik szerződő fél helyzetének kihasználásával, feltűnően aránytalan előny kikötésével kötött szerződés.Rendkívül magas kamat követelése a hitelnyújtás fejében.

Bajor: Bajorország: Németország legnagyobb területű tartománya, egyúttal önálló állam, fővárosa München.Dél-Németországban fekszik.Bajorországot 555-ben említik elősször írott anyagban.

Írország: Európa észak-nyugati részén és harmadik legnagyobb szigetén, az Ír-szigeten található állam. A sziget északi része ( hat megye ) brit fennhatóság alá tartozik, ezt nevezik Észak-Írországnak. A sziget többi része a tulajdonképpeni Írország.Fővárosa Dublin.1921-ben kiáltották ki a Szabad Ír államot.

Portugália: Magyarországgal csaknem azonos területű európai ország, amely az Ibériai-félsziget délnyugati részén található. Egyetlen szomszédja Spanyolország.Fővárosa Lisszabon.

Deficit: A pénzügyben a bevételeket meghaladó kiadási többlet.A deficit a bevétel és a hiány különbözete.
Például 100 ft bevétel keletkezik és 110 ft a kiadás, akkor 10 ft a deficit.

Infláció: Az árak emelkedését jelenti és a pénz vásárlóérték vesztését a többi va

Idézet
2013.01.19. 01:37
Zoli

Normál-pénz: értsd: Kamatmentes, az állam által önállóan, a gazdaság szükségleteinek megfelelően nyomtatott pénz.

Pénzkartell: kartell: Több egymással konkurens cég szó vagy írásbeli megállapodása az azonos árakban, és vagy a piac egymás közti felosztása a magasabb profit, vagy más a kartellben nem résztvevő cég(ek) tönkretétele érdekében.
A pénzkartell pedig azt jelenti, hogy pl. a nemzetközi bankok ugyanakkora kamatra adnak hitelt a hozzájuk forduló államok számára.

Mechanizmus: gazdaságban: A gazdaság irányításának rendszere , amely a gazdálkodás feltételeit meghatározza.
Különböző részelemek összefüggő mozgása, folyamatok összefüggő rendszere.

Megsarcolás: Túlságosan nagy adót vet ki és hajt be; ellenséges hadsereg az elfoglalt, meghódított várost, országot kénye-kedve szerint megadóztatja.

MNB : Magyar Nemzeti Bank, Magyarország központi bankja.1924. június 24-én kezdte meg működését.

Leszámítolás: Az a pénzügyi ügyletet, ahol a bank lejárat előtt megvásárol egy más hitelező nevére kiállított fizetési ígéretet ( váltót ), majd a lejáratkor a banknak teljesít az adós. A bank haszna abból származik, hogy a vételi árat a váltóban feltüntetett névérték alatt (bizonyos kamattal csökkentve, ha van kamat) állapítja meg ( a váltót a névértéke alatt veszi meg a bank ). Az ügylet során azonban fennáll annak a kockázata, hogy a váltó adósa nem tud teljesíteni. A bankoknak lehetőségük van a leszámítolt váltókat viszontleszámítolni a jegybanknál.Innentől a jegybanknak ( MNB ) tartozik az adós.

Export: Azon termékek és szolgáltatások összessége, amelyet belföldön állítanak elő és külföldiek vásárolnak meg.

Tőke: Hosszabb időre befektethető pénzt, anyagi és szellemi javakat értjük. A klasszikus közgazdaságtan szerint a tőke az alapvető termelési tényezők összessége, ami vállalkozás elindításához és fenntartásához szükséges.

Tervgazdaság: Egy olyan gazdasági rendszer ahol az állam vagy a kormány irányítja a gazdaságot. Az ilyen gazdaságokban a gazdaság összes szektorát az állam vagy a kormány szabályozza ( úgynevezett „tervekkel” ), dönt minden használatáról és a bevételek elosztásáról, a kommunista államrendszerhez hasonló módon. A tervezők döntik el mit kell termelni és utasítja a vállalkozásokat, hogy azokat a javakat termeljék.

Kvóta: Minimálisan vagy maximálsian meghatározott érték amelyet teljesíteni lehet/kell.Ez az érték minden szereplőre azonos arányban van elosztva.

Piacgazdaság: Az állam korlátozó szerepet vállal, pl. a vám is ilyen, és a nemzet érdekeinek megfelelően bizonyos összegű vámot vetnek ki a beérkező árukra, és esetleg bizonyos exportra termelt árukat az állam támogat, pl. Kína nagyban támogatja az exportra termelő szélkerék ípart a pénz által ( pénzt fizet az állam az eladott szélkerekek után ).Az állam egyúttal törvények útján is szabályozza a piaci versenyt és a hitelezést.A pénz kibocsátást az állam önállóan végzi.
A piacgazdaságot a sajtó gyakran összekeveri a kapitalizmussal.A kapitalizmusban monopolgazdaság van. Nincsenek hatékony törvényi korlátok és vámok, nincs korlátozva a multinacionális cégek terjeszkedése ( pl. a horvátországi boltokban szinte csak hazai terméket lehet kapni, mert még jelentősen korlátozzák a multik terjesését ), a kis- és közép vállalkozások fizetik az adó legnagyobb részét ( Magyarországon a kis- és közép vállalkozások fizetik az adó 4/5-ét )

Idézet
2013.01.19. 01:35
Zoli

Pénzügyi szuverenitás: Pénzügyi függetlenség.
A Magyar Állam az önálló pénzkibocsátásról 1991-ben mondott le, az úgynevezett feles törvénnyel ( 50% igen szavazatot igényelő törvény ), 2001-ben a kormány még nagyobb önállóságot szavazott meg az MNB-nak.
Ma az állam csak akkor nyomtathat forintot, ha az MNB-hoz valamilyen valuta érkezik, amiért cserébe az állam értékpapírt ad,később az állam visszafizeti az értékpapír kamatát, és a kamat az MNB-ba helyezett valutával együtt a hitelezőkhöz kerül.Ez a világon mindenhol így működik ( még az USA-ban is ).Kivéve pl. Kína, Szingapúr, Malájzia, Irán.Ők valóban önállóan nyomtatják a pénzt, kamat mentesen.

Szingapúr: Független ország, városállam Ázsia délkeleti részén.A tőle 1.5 km-re található Malájziától 1965-ben vált függetlenné.Hivatalos nyelve: angol, mandarin ( hagyományos kínai ), maláj, tamil ( indiai tamilok beszélik ).

Malajzia: Délkelet-ázsiai ország az Egyenlítő közelében, tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség.Fővárosa Kuala Lumpur, de a szövetségi kormány székhelye Putrajaya.

Kína: Kelet-Ázsia legnagyobb országa, amely egyben túlmutat régióján, mivel mind Közép-Ázsiában, mind a tengeren vannak területei.A világ legősibb civilizációjával ( szerveződésre, munkamegosztásra képes társadalom ) rendelkezik.Innen származik a porcelán, selyem, lőpor.Jelenleg Kína államformája kommunista népköztársaság, fővárosa Peking.

Euro-atlanti: Nemzeti és faji különbségek megszüntetésére törekvő, liberális és világpolgári ( Nem kötődik semmilyen nemzethez és semmilyen kúltúrához ) nézetet valló eszme.Amely jogharmonizációra és egy központból irányított kormányra törekszik.Az atlant szó mindenre kiterjedőt jelent.

Európai Unió: Egy túlnyomórészt Európában található, 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió.Magyarország 2004. május 1-jén vált az Unió tagjává.Saját parlamentje ( Strasbourg, Franciaország ) és bírósága ( Luxembourg város, Luxembourg ország ) van.
Unió jelentése: állam szövetség.

Hitellevél: Az ezt kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget, hogy az okmányok ( szerződés; vagy személyes, vagy fontos adatokat tartalmazó írás ) bármelyik birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget.

Pénzügyi Alap: Egy olyan jogi személy(ek) ( pl. Kft, Zrt, önkormányzat, pártok stb. ) által összegyűjtött vagyontömeg amellyel a jogi személy(ek) képviselői rendelkeznek, és a vagyonttömeget befektetés célra használják fel.

Mérleg: Bemutatja az adott bank kötelezettségeit ( pl. tartozás ), követeléseit, eszközeit ( pl. részvény ), forrásait és eredményét.Tehát ez egy tételeket ( kötelezetségek, követelések stb. ) összefoglaló írott formájú jelentés.
A mérleg szónak természetesen több jelentése van: súlymérő, csillagjegy, stb.

Kamatkulcs: A valódi kamat, amely hitelezett összegen felül kerül kifizetésre a hitelező számára.Tehát 100 ft-nak ha a kamatkulcsa pl. 10% akkor a 100 ft mellett még ki kell fizetni 10 ft-ot.

Közvetítő jelek: Pénzre gondol az előadó, a pénz a gazdaságban egy közvetítő jel, értéke nincs.
Fedezete kizárólag a munka, ma már a pénznek nincs aranyfedezete.

Normál-pénz: értsd: Kamatmentes, az állam által önállóan, a gazdaság s

Idézet
2013.01.19. 01:32
Zoli

I. Miklós orosz cár: Nyikolaj Pavlovics Romanov,orosz cár, valamint lengyel király és finn nagyherceg.Az ő nevéhez fűződik az 1848-49-es magyar szabadságharc leverése.1796 és 1855 között élt.

Varsó: Lengyelország fővárosa, emellett fontos tudományos, gazdasági, kulturális és politikai központ. Lakossága kb. 1,7 millió fő.

Julius von Haynau: Osztrák hadvezér, nevéhez fűződik az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot követő megfélemlítés.Tapasztalt katonatiszt volt, akinek katonai pályafutása 1801-ben kezdődött az osztrák hadseregben. Részt vett a napóleoni háborúkban.1786 és 1853 között élt.

Duklai hágó: Egy átkelőhely és hágó Szlovákia és Lengyelország között.Időjárási szempontból is fontos jelentősége van, mivel télen a Kelet-Európa felől beáramló hideg légtömegek általában itt törnek először be a Kárpát-medencébe, elárasztva ezáltal az egész Alföldet.
A hágó olyan hegyek, havasok, dombok közt fekvő út, amelyen keresztül túl lehet jutni egy hegyláncon.

Zsoldos: Pénz ellenében katonai szolgálatot teljesítő katona.ilyen hadsereg volt I. Mátyás fekete serege is.

Paszkevics: Ivan Fjodorovics Paszkevics, orosz tábornagy, Jereván ( Örményország fővárosa ) grófja, varsói helytartó, az 1848–49-es szabadságharc ellen fellépő cári hadsereg főparancsnoka.1782 és 1856 között élt.

Herceg: A legmagasabb rangú főnemesi cím. A régi germánoknál a hadsereg élén állók címe volt, a népvándorlás után a letelepedett népek önálló ( szuverén ) uralkodói lettek, vagy a hercegi titulust uralkodó közvetlen leszármazottjaként örökletes, máskor uralkodói kinevezéssel adományozott nemesi címként viselték.

Kincstári utalvány: A pénz helyettesítésére szolgál, amely után a kibocsájtó valamekkora kamatot fizet.Lehetett egyszeri, vagy több alkalommal használható.
A névérték az az érték, ami rá van írva a kincstári utalványra ( vagyis a valódi érték ).

Görgey: Görgey Artúr, az 1848–49-es szabadság harc honvédtábornoka, hadügyminiszter,több alkalommal a honvédsereg fővezére, sorozatos csapásokat mért a császári főseregre.1849. augusztus 13-án a magyar fősereg (29 889 fő) a szőlősi mezőn (Világos mellett) feltétel nélkül letette a fegyvert az orosz hadsereg előtt.1818 és 1916 között élt.

Fjodor Vaszilievics Rüdiger: A cári hadsereg tisztjeként részt vett a Napóleon elleni háborúkban, majd az 1830–31-es lengyel szabadságharc leverésében. 1849-ben lovassági tábornoki rangban a cár főhadsegéde volt.1784 és 1856 között élt.

Orsova: Megyei jogú város Romániában, Mehedinti megyében.

Arad: Város Romániában. Az egykori Arad vármegye, ma Arad megye székhelye.

Szociális igazságosság: A mindenkit egyformán megillető juttatások rendszeréhez való lehetőség.Pl. megfelelő egészségügyi ellátás, oktatás, közlekedés stb.

Intézmény: Meghatározó, szabályozó szerepet tölt be, ezáltal irányító eszközként is működik.Például iskola, kórház, börtön ( ez totális intézmény ).Szabályok és szabványok megszilárdulását intézményesülésnek is hívják.

Politika: Közügyekkel, társadalommal kapcsolatos.Például az adóváltozásokról vagy útépítésről szoló hír, téma.

Monetáris: A pénzügyekkel és a gazdasággal kapcsolatos tevékenységek.

Privatizálás: Köztulajdon magántulajdonba adása/vétele.

Hegemónia: A többi erő felett álló hatalmi fölény.

Népszuverenitás: A nép függetlenségét jelenti.Szuverenitás: függetlenség.

Pénzüg

Idézet
2013.01.19. 01:30
Zoli

Manifesztum: Kinyilatkoztatás ( általában rövid és velős, de lehet akár egy könyv is ) vagy kiáltvány, pl. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 12 pontja is ilyen.

Olmütz: Város a Cseh Köztársaságban, magyar neve Alamóc.Morvaország közepén található.Morvaország a Cseh Köztársaság keleti részén található.

Windisgratz: Alfred Windis-Grätz, császári és királyi tábornagy, az 1848–49-es magyar szabadságharc egy időszakában a császári csapatok főparancsnoka.Veresége okán Haynau került a helyére.1787 és 1862 között élt.

Proklamáció: Kinyilatkoztatás amelyben álláspontot vagy rendelkezést közölnek. Például Horthy Miklós az 1944. október 15.-ei televíziós proklamációban a trianoni igazságtalansággal kapcsolatos békés úton való rendezését remélte a Népszövetségtől ( az ENSZ elődje ), amely meghiúsult.Itt több más dologgal kapcsolatban is állás foglalt.
http://www.youtube.com/watch?v=_ZRYontbeqM

Wodianer Sámuel: Az 1863-ig fennállott 'Wodianer és fia' bankházcég főnöke. A Rothschild-ház által megbízott strómanként ( gyakorlatilag más nevében jár el, de hivatalosan a saját érdekeit képviseli ) védte a megbízója érdekeit és tájékoztatta őt a fejleményekről.

Rekvirálás: Hatósági igénybevétele ingó dolgoknak, pl. élelemnek, állatoknak, takarmánynak, közlekedési eszközöknek, a hadviselés céljából.Vagyis ezen eszközök hatóság általi lefoglalása.

Gyarmat: A gyarmat valamely állam fennhatósága alatt álló terület. A gyarmat közigazgatásának legfelsőbb szintjét a gyarmatosító ország ellenőrzi, és nincs saját nemzetközi képviselete.

Adminisztratív:
1 jelentése: Irodai ügyintézéssel, iratok kezelésével kapcsolatos, illetve ilyen eszközökkel kapcsolatos.
2. jelentése: Egy szervezet (vagy annak egy része) irányítási teendőivel, jogköreivel kapcsolatos, amik lehetővé teszik a vezető számára a szervező, irányító feladatának az elvégzését.Az író itt arra utal, hogy a jogalkotás lehetőségét is felhasználta a császári hatalom.

Ludwig von Welden: Császári és királyi táborszernagy, utásztiszt ( utász: közút, híd és vasút robbantó; az ellenséges robbanó eszközöket felderíti; akadálymentesítő ), szállásmester ( első tiszt a haditengerészetnél, ő osztott szét mindent a fejadagoktól kezdve a büntetésekig. Ugyancsak az ő dolga volt a más hajókról szerzett zsákmány szétosztása is ), szabadidejében botanikával is foglalkozott.Jelentős szerepet játszott az orosz intervenciós seregek Magyarországra történő behívásában.1780 és 1853 között élt.

Táborszernagy: Az osztrák (Habsburg), illetve osztrák–magyar hadseregben az altábornagyi rendfokozatból előlépett gyalogos, tüzér illetve utásztisztek „háromcsillagos” rendfokozati megnevezése volt.
A tüzérség hagyományos értelemben olyan eszköz, illetve katonai egység, mely háború során nagyobb lövedékek kilövés útján történő célba juttatására alkalmas.A tüzér pedig ezen fegyverek kezelője volt.

Cár: A király szláv nyelvű megfelelője.A cár a ceasar szó rövidített változata.

Függetlenségi Nyilatkozat: Egy Kossuth Lajos által kezdeményezett, 1849. április 14-én a debreceni országgyűlés által kimondott, majd április 19-én az addigra írásban is formába öntött, elfogadott és a széles nyilvánosság számára közzétett azon dokumentum, amely kinyilvánította a Habsburg-ház trónfosztását.

I. Miklós orosz cár: Ny

Idézet
2013.01.19. 01:27
Zoli

Ők intézték az állami ügyeket, az ő feladatuk volt az ország védelme stb.

Úrbér: A földesúrnak járó jobbágyi szolgáltatások összessége. Az úrbér mindenütt, ahol a jobbágyság rendszere kialakult, munka-, termény- és pénzjáradékból állt. Az úrbér összetételét, nagyságát, szolgáltatási módját az urbárium ( rendelkezéseket tartalmazó irat ) szabályozta.

Tized: Középkori keresztény meghatározás szerint a jövedelem tizedrészének Isten munkájára való „felajánlását” jelenti, vagyis az egyház munkájának anyagi támogatását.

Ősiség: Egyenesági fiúörökös hiányában a rokonság, a nemzetség örökösödését biztosította a koronára ( államra ) való áramlással szemben, és érvénytelennek tekintette a hatálya alá eső – öröklött – birtok eladását, eladományozását vagy örökül hagyását.

Váltó: Követelést megtestesítő értékpapír. Értelmezése, hogy az egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, és vállalja, hogy azt meghatározott időben és módon ( jogilag kikényszeríthető formában ) ki fogja egyenlíteni. Tehát tulajdonképpen egy elismervénynek tekinthető az adós részéről, amelyben az adós elismeri a tartozását.Kiállításához nem kell sem közjegyző, sem bíróság.

Rendelet: Kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés.Be nem tartása büntetéssel sújtható.

Jellasics: Josiph Jellasics Horvátország nemzeti törekvéseit képviselte az Osztrák–Magyar Monarchián belül a Magyar Királysággal szemben.1102 és 1918 között Horvátország perszonálunióban volt a Magyar Királysággal.Perszonálunió azt jelenti, hogy 2 vagy több egymástól független állam közös uralkodóval rendelkezik.És a nagyobb ország nevén szokás említeni az ilyen úniót.Végig részt vett a magyar szabadságharc leverésében Windisch-Grätz majd Haynau parancsnoksága alatt.Az általa elcsatolt Horvátország visszakerült a Magyar Koronához,az 1867-es Kiegyezés keretében,a magyar fél kívánságára, egésszen 1918-ig.

Bán: A királyi rangot helyettesítő rang.Horvátország és a Magyar Királyság déli határterületei, az úgynevezett bánságok felett a királyt helyettesítő széles jogkörrel rendelkeztek.

Monopólium: Itt kizárólagos jogot jelent.
Másik jelentése: Konkurencia nélküli vállalatbirodalom, amely egyedül uralkodik az általa meghódított gazdaság valamely területén.

Deák Ferenc: Ügyvéd és politikus.Az 1897-es kiegyezés vezéralakja.1803 és 1876 között élt.

Batthyány Lajos: Az első magyar minisztérium ( közigazgatási központ, amelyért az élére kinevezett miniszter felel ) megalapítója.Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke.
Az alkotmány a legfelsőbb törvényeket írja elő, amelyekkel semmilyen más törvény nem lehet ellentétes, és az állam felett áll.Jellasics sikeres megállítása az általa megszervezett haderőnek köszönhető.1807 és 1849 között élt.

Gróf: A középkori Nyugat- Közép- és Dél-Európában a királytól sokszor csak közvetetten függő, nagyfokú autonómiával ( önálló területi rendelkezés ) rendelkező feudális ( A királytól lefelé föld adományozás útján működő társadalom ) nagybirtokosokat jelentette, akik egy-egy területi egység vezetői, a helyi közigazgatás, katonai és bírói hatalom birtokosai voltak.

Nádor: A király után a legnagyobb országos méltóság volt Magyarországon a Szent Istvántól 1848-ig terjedő időszakban.A nemesek és a királyi udvar közötti jogi ügyeket intézte.

Manifesztum: Kinyilatkoztatás ( általában rövid és velős, de lehet

Idézet
2013.01.19. 01:24
Zoli

A Rothschild dinasztiát Mayer Amschel Rothschild ( 1744 - 1812 között élt ) alapította.A dinasztia: az örökösök számára nem felosztható vagyont jelenti, ez helyett közös felügyelelet gyakorolhatnak az öröklött vagyon felett.

Pozsony: Ma Szlovákiában található, főváros.Az ország délnyugati részén fekszik, Magyaroszág és Ausztria határainak közelében.

Kossuth Lajos: A Batthyány-kormány pénzügyminisztere volt, a magyar szabadságharc szellemi vezére.1802 és 1894 között élt.

Követ: Egy rang a diplomaták között ( Ők közvetítik valamelyik állami hivatal bel- vagy külügyre vonatkozó érdekeit. ).A követ vagy nagykövet ( vezető követ ) rangot az államfő adományozza ( pl. aktuálisan Áder János ).Segédattasé, attasé, III., II., I. osztályú titkár ( elnök helyettes ) diplomata címeket a külügyminiszterek adják.

Szuverenitás: Önrendelkezésre vonatkozik, önállóságot jelent.

Társadalom: Saját kultúrával, érékrendszerrel rendelkezik amelyet képes tovább adni és amely ismertető jele egy-egy népnek.

Monarchia: A monarchia azon államformák gyűjtőfogalma, ahol az uralmat egy személy gyakorolja (a monarcha = egyszemélyes vezető), aki hatalmát örökléssel vagy választással szerzi és haláláig uralkodik.
Létezik abszolútista monarchia ( pl. Vatikán, Szaud-Arábia ), alkotmányos monarchia ( pl.  Monaco, Kuvait ) és parlamentáris monarchia ( pl. Ausztrália, Japán, ilyenkor az uralkodó elsősorban államfőként működik, a parlamentnek alá rendelve ).

Abszolutizmus: Egyszemélyi uralom. Támaszai a hadsereg és a hivatalnoki kar, akik ezeket állami pénzekből tarják fenn.Az uralkodó nem rendelkezik semmilyen törvényi korlátozással, vagy legális ellenzékkel.

Vármegye: ( latinul comitatus ) A magyar közigazgatás alapvető területi egysége I. István király óta.A megye szó eredetileg határt jelent.

V. Ferdinánd: Osztrák császár, magyar és cseh király, lombard–velencei király ( olaszország északi része ), 1793 és 1875 között élt.Ferdinánd csak báb volt, mivel gyenge akarattal és vezetői képességgel bírt.Az udvarban a Jóságos becenevet kapta, a háta mögött Jódinánd, a süsü-ként emlegették.Gyakorlatilag Gróf Metternich ( herceg és diplomata ) irányított, ő Németországban született, az osztrák udvarban szolgált.

Császár: A legmagasabb főnemesi rang, alatta a király, főlötte Isten áll.Ma Japán császára az egyetlen császár.A császár vétójoggal rendelkezett, ő volt a vallás legfőbb vezetője, övé volt a végrehajtó hatalom, és ő volt a hadsereg parancsnoka.

Király: Egy állam olyan egyszemélyi vezetője, akinek egy személyben van törvényhozó, bírói és végrehajtó hatalma, azaz uralkodik, és aki ezeket a jogokat szuverén módon gyakorolja, azaz más uralkodónak ezen jogok gyakorlását tekintve nincs alárendelve. Lehet bizonyos függésben más uralkodótól, például adózhat, vagy katonai szolgálattal tartozhat.

Nemes: Kiváltságokat jelentő rang és jogállás, illetve az ezekkel rendelkező társadalmi osztály volt Európa nagy részén. A középkorban és az újkorban a társadalom uralkodó csoportját alkotta és a fő politikai és gazdasági hatalmat birtokolta. Ma már inkább csak jelképes társadalmi jelentőségű öröklődő rang egyes európai országokban.Ők intézték az állami ügye

Idézet
2013.01.19. 01:22
Zoli

Az 1848-as szabadságharc és a pénzügyi függetlenség
http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0610.htm


Az 1848-as szabadságharc és a pénzügyi függetlenség szóértelmezése:


Kistarcsa Budapesttől 1 km-re, keleti irányban található.
Az előadás 2004 március 15-én hangzott el.

Reformkor: A 19. század elejére a fejlődésben Nyugat-Európa mintaadó államaihoz ( elsősorban Anglia és Franciaország ) képest lemaradt magyar társadalomban végbemenő újítási, modernizációs szándékra utal.
Ebben a korszakban született a Himnusz, az önálló,modern ipar.Végül a mai modern polgári Magyarországhoz vezetett.

Közjog: A közösségre vonatkozó szabályokat írja elő, ez lefekteti az állami, önkormányzati hivatalok működését is.
A jog jelentése: Olyan magatartási szabályok összessége, amelyek keletkezése állami szervekhez kötődik, ennél fogva az adott társadalomban általánosan kötelezőek és érvényesülését az állami szervek végső soron kényszerrel biztosítják.

Forradalom: Gyorsan jövő, megrázó társadalmi jelenség, amely teljesen átalakítja a társadalmi és politikai intézményrendszert.A forradalom különbözik a lázadástól vagy a felkeléstől, mert a forradalom nem javít, hanem lerombolja aktuális rendszert.A forradalmat többnyire olyan erők támogatják és irányítják akik az aktuális uralkodó elit helyébe szeretnének lépni.Például ilyen volt a francia forradalom, vagy a 2011-es Arab tavasz.

Pénzhatalom: A magántőke túlhatalma azok felett akik nem rendelkeznek elegendő pénzel ahoz, hogy megvédjék magukat.Ez a fajta hatalom kizárólag a neoliberális eszmét hírdető államokban található.
Neo = új, Liberális: Az esélyegyenlőséget és a szabadságot hirdető eszme, megfelelő mértékű korlátokkal.
A neoliberális eszme ezzel szemben a törvényekkel és nemzeti érdekek által nem védett globális piacot szeretne, a korlátlan szabadságot hírdeti a piac számára, határok nélkül, azon többség rovására amely képtelen megvédeni magát a pénztőke túlhatalmától.

Országgyűlés: Magyarország parlamentje, legfőbb hatalmi és törvényhozó szerve, a népszuverenitás letéteményese. Budapesten, az Országházban ülésezik.
 
Hitel: Egy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását.
Hitelt leggyakrabban bankok nyújtanak. A banki hitel jellegzetessége, hogy megszületésekor új pénz jön létre. Minden bank a hitelnyújtás során új pénzt hoz létre adósság formájában, a résztartalékos szabályozás (a jegybank hatásköre) alapján. Ez a pénz nem a banké, viszont a bank számára kamatot kell fizetni érte.
Példa: jelenleg a bankok 5 forint után ( az 5ft a bank tőkéje ) 100 ft hitelt adhatnak ki, a 95 ft-ot a Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) helyezi ki, és tőle veszi át a többi bank a pénzt, majd a bank kikölcsönzi és kamatot kér utánna.Az alap hitel ( 100 ft ) a hitelező banknál marad és csak a kamat megy vissza az MNB-ba, megsemmisítésre.

Széchenyi István: Gróf Széchenyi István a Batthyány-kormány közlekedési minisztere volt.Nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény alapítója és névadója.Bécsben született, 1791 és 1860 között élt.

Rothschild-ház: Egy összeurópai család, 3 ága van, az angol, német és francia Rothschild család.A Rothschild dinasztiá

Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
 
Vendégkönyv
 
Fórum
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ÁLLÁST KERES - ÁLLÁST KÍNÁL
 
1956
 
Kicsoda Gyurcsány Ferenc?
 
Vegyes - Érdekességek
 
Zemplén
 
Linkek
 
Naptár
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Látogatottságunk:
Indulás: 2004-09-25
 
Pontos idő:
 
Iratkozz fel hírlevelünkre
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
IMPRESSZUM
 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha